Doanh số bất động sản tăng 6% trong tháng 10

Doanh số bất động sản tại đảo Síp tiếp tục tăng trong tháng mười với số lượng hợp đông được đặt tại văn phòng đăng ký đất đai trên toàn quốc tăng 6% so với tháng 10 năm 2018.

Trong tháng 10 năm 2018, số lượng hợp đồng mua bán bất động sản được đặt tại văn phòng quản lý đất đai trên toàn lãnh thổ đảo Síp đã tăng 6% so với năm 2017  theo số liệu chính thức được công bố bởi Sở quản lý Đất đai. Doanh số bất động sản đã tăng liên tục trong 18 tháng và tháng 10 này cũng theo đà tăng 14% của tháng 9, 14% trong tháng 8 và 21% của tháng 7. Trong tháng 10, tổng cộng có 811 hợp đồng mua bán bất động sản nhà ở, thương mai và đất trống đượt đặt với văn phòng đăng ký đất đai, so với con số 768 cùng kì năm 2017. Trong số 768 hợp đồng đó, có 403 (49.7%) là hợp đồng với người không phải công dân đảo Síp. Bảng số liệu dưới đây thông kê sự tăng trưởng liên tục về điều kiện kinh tế, bao gồm cả những chỉ số của chính phủ như là đầu tư lấy quốc tịch (hay có tên khác là “Đổi hộ chiếu lấy tiền”). Mặc dù doanh số ở Limassol giảm 6% so với tháng 10 năm 2017, những quận khác lại chứng kiến sự gia tặng doanh số. Xét về phần trăm thì Nicosia đang đứng đầu với 24%, sau đó là Famagusta với 12%. Trong khi đó ở Paphos và Larnaca thì lần lượt là 11 và 5%.

Tổng số lượng hợp đồng mua bán – So sánh 2017/2018

Quận Năm T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
Nicosia 2017 72 73 79 80 118 162 124 76 87 117 170 306
  2018 146 96 126 117 153 146 176 91 118 145
Famagusta 2017 21 19 40 29 38 46 59 47 57 51 52 169
  2018 48 52 40 52 79 61 61 50 45 57
Larnaca 2017 102 100 113 69 119 96 103 88 107 111 151 181
  2018 112 99 116 83 113 133 112 94 121 116
Limassol 2017 132 177 232 192 298 304 289 201 203 306 321 532
  2018 225 256 314 246 282 338 314 262 251 289
Paphos 2017 96 87 162 136 183 235 184 160 148 183 212 349
  2018 164 163 172 157 201 180 233 156 152 204
Tổng 2017 423 456 626 506 756 843 739 572 602 768 906 1537
  2018 695 666 768 655 828 858 896 653 687 811

Doanh số bất động sản trong năm từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2018 đã tăng 19% với con số hợp đồng mua bán tăng lên từ 6291 của cùng kỳ năm ngoái lên 7517. Tính đến thời điểm này, doanh số ở Famagusta đã tăng 34% và Nicosia tăng 33%, trong khi Limassol, Paphos và Larnaca tăng lần lượt 20%, 13%, và 9% (con số này bao gồm cả một lượng bất động sản được thua mua bởi các ngân hàng trong nỗ lực tái cấu trúc vốn vay). Trong tháng 10, doanh số bất động sản ngoại quốc theo con số của cục Quản lý đăng ký nhà đất cho thấy 403 hợp đồng mua bán bất động sản đến từ công dân không phải công dân của đáo Síp. Trong đó, 146 là đến từ công dân liên minh Châu Âu và 257 còn lại đến từ công dân không thuộc liên minh Châu Âu. Paphos tiếp tuc là quận có doanh thu quốc tế cao nhất với số lượng hợp đồng lên tới 180. Limassol là 113, Larnaca 70, Famagusta 21 và Nicosia 19.

Hợp đồng mua bán với người ngoại quốc – 2018

Quận Nguồn T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12
Nicosia EU 10 8 9 10 9 8 11 5 10 8
  Ngoài EU 10 4 13 14 9 15 10 2 11 11
  Tổng 20 12 22 24 18 23 21 7 21 19
Famagusta EU 15 24 8 12 19 16 20 9 0 7
  Ngoài EU 36 10 14 28 26 18 23 12 24 14
  Tổng 51 34 22 40 45 34 43 21 24 21
Larnaca EU 9 9 9 6 9 20 15 11 15 13
  Ngoài EU 43 46 40 36 49 52 56 36 46 57
  Tổng 52 55 49 42 58 72 71 47 61 70
Paphos EU 15 17 32 17 19 22 25 24 11 27
  Ngoài EU 103 87 83 67 94 109 95 64 65 86
  Tổng 118 104 115 84 113 131 120 88 76 113
Tổng EU 41 58 55 49 70 60 79 55 49 91
  Ngoài EU 105 97 74 87 88 65 92 53 71 89
  Tổng 146 155 129 136 158 125 171 108 120 180
  90 116 113 94 126 126 150 104 85 146
  297 244 224 232 266 259 276 167 217 257
  387 360 337 326 392 385 426 271 302 403

Trong mười tháng đầu năm 2018, tổng có 3589 hợp đồng mua bán được đặt bởi người mua từ nước ngoài, với 1150 đến từ công dân liên minh Châu Âu và 2439 từ công dân các nước khác. Limassoll vẫn là cái tên phổ biến nhất với công dân liên minh Châu Âu, trong khi công dân các nước khác lại ưa chuộng Paphos.

Hợp đồng mua bán bất động sản 2000-2018

Năm Quốc tế Trong nước Phần trăm quốc tế Tổng
2000 450 12214 3.6% 12664
2001 1207 12849 8.6% 14056
2002 2548 14111 15.3% 16659
2003 3981 15294 20.7% 19275
2004 5384 11947 31.1% 17331
2005 6485 10106 39.1% 16591
2006 8355 8598 49.3% 16953
2007 11281 9964 53.1% 21245
2008 6636 8031 45.2% 14667
2009 1761 6409 21.6% 8170
2010 2030 6568 23.6% 8598
2011 1652 5366 23.5% 7018
2012 1476 4793 23.5% 6269
2013 1017 2750 27.0% 3767
2014 1193 3334 26.4% 4527
2015 1349 3603 27.2% 4952
2016 1813 5250 25.7% 7063
2017 2406 6328 27.5% 8734
2018 (đến tháng 10) 3589 3928 47.7% 7517
Tổng 64613 151443 29.9% 216056

 

 

Bài viết liên quan